MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖPOLICY

HUND & ENTREPRENAD YTTERSTFORS AB

HEYAB strävar efter att bedriva ett miljöanpassat och framtidsinriktat arbete. Vårt mål är att bedriva en verksamhet som ska ha en så nära noll miljöpåverkan som möjligt. Vår vision och våra ledord är Engagemang, Lösningsfokus och Flexibilitet. Vi arbetar för en god arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Vi är övertygade om att olyckor och ohälsa kan förebyggas bara man arbetar på rätt sätt. Vi utför alltid riskanalys innan arbetet startar för att styra arbetet mot skadefria och hälsofrämjande arbetsplatser. • Samarbete
  Samarbete med våra leverantörer, kunder och samarbetspartners är viktigt för att lyckas med vår ambition om ett miljöanpassat arbete.

 • Målsättning
  Vi har högt uppsatta miljömål som vi följer upp för att ytterligare utveckla våra arbetssätt och verktyg för ständig förbättring. Det som är miljömässigt ok idag behöver inte vara det i morgon. Vi arbetar proaktivt för att alltid ligga i framkant.

 • Miljövänliga maskiner
  Vår ambition är att ha nya maskiner i flottan med miljövänliga motorer samt vara noga med att förebygga och åtgärda ev. läckage. Det är viktigt att hålla efter service och underhåll på maskinparken för att kunna bedriva en verksamhet med så liten miljöpåverkan som möjligt.

 • Nyinvestering
  Vi söker efter de bästa miljömässiga lösningarna vid nyinvestering.

 • Kompetens
  Vi säkerställer att vi har rätt kompetens i organisationen genom att erbjuda kontinuerlig utbildning.

 • Lagkrav
  Vi följer lagar, förordningar och kontraktskrav.

 • Ansvar
  Vi tar ansvar för vår miljöpåverkan i alla led. Därför ställer vi höga krav, inte bara på oss själva utan även på våra leverantörer, kunder och andra samarbetspartners.

 • Säkerhet
  Innan ett arbete påbörjas ser vi alltid till att först ha säkerställt att det kan genomföras på ett säkert sätt.

 • Struktur och systematik
  Vår ambition är att ständig bli bättre och vi driver verksamheten framåt genom att aktivt försöka förebygga skada och ohälsa. Vid ev. skada så skapas alltid en tillbudsrapport med en handlingsplan för att säkerställa att det inte händer igen. Vi följer upp samtliga tillbud och handlingsplaner kontinuerligt.

 • Kompetens
  Vi informerar och erbjuder utbildning som säkerställer att våra medarbetare har rätt kompetens för att kunna bidra i arbetsmiljöarbetet. Vår abition är att stanna upp och fråga om råd samt ta reda på fakta, om något upplevs som osäkert eller oklart.

 • Säkerhetskultur
  Vi etablerar en kultur där vi agerar säkert och uppmuntrar andra att agera säkert, både på och utanför arbetet. Detta gör vi för att vi bryr oss om och vill lära av varandra; inte leta syndabockar. I vår kultur är det självklart både att aktivt uppmuntra säkra beteenden och att aldrig gå förbi när någon arbetar osäkert.

 • Hälsa och välbefinnande
  Alla ska vara trygga och må bra på jobbet. Våra åtgärder riktar sig till att förbättra den personliga och arbetsrelaterade hälsan.
  Vi har nolltoleras mot mobbing och diskriminering. Vi har kul på jobbet!

 • Lagkrav
  Vi betraktar gällande lagstiftning som en nedersta gräns för vårt arbete. Vi uppmanar våra kunder och samarbetspartners att alltid ha höga förväntningar på vårt arbetsmiljöarbete.

 • Samverkan
  Genom samverkan med våra leverantörer av material och tjänster, kunder, samarbetspartners utvecklar vi tillsammans arbetet för en förbättrad arbetsmiljö.


Dessa principer ansluter till HEYAB´s övriga policies och värderingar som Code of Conduct, Kvalitetspolicy och Arbetsmiljöpolicy.

Det är genom att hela tiden utveckla oss, våra arbetssätt, erbjudanden och relationer som vi når vår målbild att bedriva en verksamhet med så låg miljöpåverkan som möjligt vi blir även bättre på att förebygga olyckor och ohälsa.